Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied.
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper (verder te noemen Momoya) en klanten / consumenten welke in de webshop producten kopen. Afwijkende voorwaarden worden niet erkend.

Artikel 2 – Totstandkoming
(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant / consument.
(2) Na het invullen van de gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt de klant / consument het aanbod zijdens Momoya door op de bestel button te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat de klant / consument een wederzijdse verplichting aan. Momoya is verplicht het bestelde te leveren en de klant / consument is verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door de klant / consument gekozen betaalmethode.
(3) Indien de klant / consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus de bestelling heeft geplaatst, bevestigt Momoya per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de klant / consument geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kan de klant / consument de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst. Na ontvangst van de betaling verstuurt Momoya per email de betalingsbevestiging en factuur.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens
De bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs etc.) wordt door Momoya opgeslagen.
Al deze gegevens zullen uitsluitend door Momoya gebruikt worden voor klant contact en verwerking van de bestellingen en niet aan derden worden bekend gemaakt.
De Algemene Voorwaarden kan Momoya op verzoek toesturen, maar kunnen door de klant / consument te allen tijde geraadpleegd worden op de website.
De geregistreerde klant kan de gegevens ook raadplegen via de klanten login in zijn / haar eigen account.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
• volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
• producten niet niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
• producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
• alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);
De producten kunnen terug gestuurd worden naar het volgende adres:
Momoya Colloidals
Venloseweg 2
6041 BX Roermond
Nederland

Een bericht van retourzending kunt u sturen naar onderstaand e-mail adres:
[email protected]

Artikel 5 – Rechten en Plichten
Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen nadat u het product heeft ontvangen. Tijdens deze termijn dient de klant / consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
De klant / consument dient een ongeschonden, verzegeld en onbeschadigd product terug te sturen. Indien er schade aan het product is ontstaan, zal Momoya deze schade aan de klant / consument in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren.
Momoya zal na een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door de klant / consument betaalde bedragen binnen 5 dagen na ontvangst van de retourzending terug betalen.

Artikel 6 – Kosten retourzending
Indien de klant / consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zullen de kosten voor het terugzenden van de producten door Momoya gedragen worden.

Artikel 7 – Garantie en conformiteit
Wanneer de klant / consument een product bij Momoya koopt, heeft deze te allen tijde, mits hij/zij het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan de verwachtingen voldoen dan zal Momoya de conformiteitsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover de klant / consument nakomen. De klant / consument dient daarvoor in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek contact met Momoya op te nemen. Na dit contact onderzoekt Momoya of het gebrek eenvoudig hersteld kan worden of dat het product zal worden vervangen door een nieuw toe te zenden product. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan biedt Momoya de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De klant / consument krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van Momoya terug.

Artikel 8 – Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend. Stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties kunnen worden doorberekend.

Artikel 9 – Forumkeuze
De rechtbank binnen het arrondissement waar de (hoofd) vestigingsplaats van Momoya onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst in het geval de klant geen consument is.
De overeenkomsten tussen Momoya en de klant / consument wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Met andere woorden: uitsluitend de Nederlandse regel- en wetgeving zijn op deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 10 – Aansprakelijkheidsuitsluiting
Bij het samenstellen en maken van de website van Momoya is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er bestaat echter altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. Momoya is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.